Algemene Voorwaarden

Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van chekich.be

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten bij herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Betaling

Artikel 13 - Klachten

Artikel 14 - Intellectuele eigendom

Artikel 15- Aansprakelijkheid

Artikel 16 - Ons recht om deze voorwaarden te wijzigen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan ​​onder:

 1. Bedenktijd:   de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 2. Consument : de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Chekich chekich.be

 3. .nl;

 4. Dag : kalenderdag;

 5. Duurtransactie:  een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd gespreid is;

 6. Duurzame gegevensdrager:  elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 7. Herroepingsrecht:   de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 8. Ondernemer:  de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 9. Overeenkomst op afstand:  een overeenkomst waarbij in het kader van een door chekich.be georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 10. Techniek voor communicatie op afstand:    middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van chekich.be

Company Name: Chekich Global B.V. 
ADRESS               : 1e Tussendijk 1 5705 CG Helmond Netherlands
KVK Number      : 82274487

BTW-identificatienummer: NL862405920B01

E-mail : info@chekich.be
Telefoon : +31 615 48 4818


Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van chekich.be en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden zijn in te zien op chekich.be en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument in een eenvoudig op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden gelezen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. hem.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als chekich.be gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden chekich.be niet.

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft met name:

 • de prijs inclusief belastingen;

 • de eventuele kosten van bezorging;

 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

 • of het herroepingsrecht van toepassing is;

 • de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;

 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen chekich.be de prijs garandeert;

 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja hoe de consument deze kan raadplegen;

 • de manier waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en desgewenst herstellen;

 • eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

 • de gedragscodes waaraan chekich.be zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand bij een duurovereenkomst.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt chekich.be onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door chekich.be is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft chekich.be passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, treft chekich.be passende veiligheidsmaatregelen.

 4. chekich.be kan zich - binnen de wet - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een deugdelijk aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien chekich.be op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. Bij het product of dienst zal chekich.be aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

A. het postadres van chekich.be waar de consument met klachten terecht kan;

B. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

C. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

NS. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij chekich.be deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. In geval van een duurtransactie is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
    

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij het leveren van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 werkdagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan chekich.be bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan chekich.be retourneren, conform de door chekich.be verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, dient de consument zich te houden aan de door chekich.be bij het aanbod en/of uiterlijk bij de bezorging verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten bij herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal chekich.be dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Chekichdri.nl kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien chekich.be dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. de overeenkomst.

 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten:

A. die door chekich.be tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

B. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

C. die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd;

NS. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop chekich.be geen invloed heeft;

F. voor losse kranten en tijdschriften;

G. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

     3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten:

A. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode;

B. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

C. over weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.